Sjetebrua Levanger 3

Samfunnsansvar og bærekraft

Vårt samfunnsansvar

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Banken skal ha høy etisk bevissthet, og bankens etiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte.

Bærekraft

For oss i Aasen Sparebank er bærekraft et viktig fokusområde. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også både nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN og har plukket ut tre av målene som vi har ekstra fokus på. 

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

  • Bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftsmål nr.11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Bærekraftsmål nr.16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber systematisk og dokumentert med miljø. En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no